dofinansowania-oraz-ulgi

Dofinansowania oraz ulgi

Ulga termomodernizacyjna

Ulgę taką mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami albo współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, opłacające podatek na podstawie skali podatkowej, ryczałtowej albo podatek liniowy. Ulga ma podobny charakter, jak ulga remontowa i pozwala odliczyć od podstawy podatku nawet 53 tys. zł przez 3-letni okres

Istotne uwarunkowania

Wydatki wpisane na potrzeby ulgi termomodernizacyjnej muszą być poniesione faktycznie na termomodernizację budynku, na przykład na zamianę źródeł energii na źródła odnawialne. Nowa instalacja powinna znaleźć się w tym samym budynku, chyba że podmiot wykaże przeciwwskazania techniczne uzasadniające zmianę. Zmiana taka nie może jednak powodować, że nowa instalacja nie będzie powiązana z budynkiem mieszkalnym. W przypadku małżeństw każdy z małżonków może z osobna uzyskać po 53 tys. zł ulgi, co daje dodatkowe korzyści podatkowe. Wydatki należy dokumentować fakturami VAT w kwotach brutto. Wcześniejsze uzyskanie dotacji z NFOŚiGW lub WFOŚiGW powoduje, że osoba nie może odliczyć w tej części wydatków wykazanych na potrzeby termomodernizacji.

Na ukończenie inwestycji osoba ma dokładnie 3 lata licząc od roku podatkowego rozpoczęcia takiej inwestycji, aby skorzystać prawidłowo z ulgi. Na przykład, jeśli inwestujesz w nowe rozwiązania termomodernizacyjne w 2020 roku, inwestycja powinna zakończyć się w 2023. Niezbędny będzie tu także audyt energetyczny przed wykonaniem termomodernizacji oraz po jej zakończeniu. Co ważne, koszt takiego audytu jest kwalifikowany do ulgi. Wszystkie wydatki, które uprawniają osobę do skorzystania z ulgi, zostały wyszczególnione precyzyjnie w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2489).

Program Mój Prąd

Rząd RP przeznaczył 1 mld zł na pobudzenie inwestycji produkowania energii elektrycznej z niewielkich instalacji fotowoltaicznych przez osoby fizyczne na obszarze Polski. Program jest stosunkowo prosto skonstruowany i czytelny dla beneficjentów. Procedura składania wniosków jest szybka (drogą on-line), podobnie jak wypłata przyznanych środków finansowych. Moc instalacji powinna wahać się w przedziale 2-10 kW i służyć na potrzeby już zbudowanych budynków mieszkalnych. Pomoc nie może być wypłacona w związku ze zwiększeniem mocy instalacji już istniejących w zakresie fotowoltaiki. Okres kosztów kwalifikowanych ustalono od 23 lipca 2019 r. aż do 31 grudnia 2025 r. Koszty takie obejmują zakup, montaż, odbiór, a także uruchomienie instalacji. Maksymalna wartość dofinansowania to do 50% kosztów, choć nie więcej niż 5 tys. zł na pojedynczy wniosek.

Kluczowe warunki dodatkowe uzyskania wsparcia

  • Instalacja fotowoltaiczna nie może powstać przed 24 lipca 2019 r.
  • Dofinansowanie można uzyskać na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku.
  • Jedno finansowanie obejmuje zarówno umowę na zakup, jak i dystrybucję energii.
  • Wniosek powinien zostać wstępnie zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
  • Finansowanie obejmuje zakup i montaż instalacji nowych, czyli takich, które zostały wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed od dnia ich montażu u klienta;
  • Państwo wymaga skutecznej eksploatacji instalacji przynajmniej przez okres 3 lat od dnia montażu;
  • Wysokość ulgi termomodernizacyjnej jest zmniejszona o wartość wypłaconej dotacji z programu Mój Prąd.

Comments are closed.