Close up of finger businessman using calculator calculate budget about house contract mortgage in the office room.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej krok po kroku

Podatnicy mogą odliczyć w deklaracji PIT ulgę – tzw. ulgę termomodernizacyjna. W 2020 roku podatnicy mogą odliczyć nawet 53 tys. zł wydatków z tytułu termomodernizacji budynku.

Podmioty, które mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulga przysługuje podmiotowi, który jest właścicielem albo współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, opodatkowującego swoje dochody w oparciu o jednolitą stawkę podatku 19% lub na podstawie skali podatkowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Budynek jednorodzinny to dom wolnostojący, który w ujęciu swojej konstrukcji stanowi odrębną całość i można w nim wydzielić maksymalnie 2 lokale bądź też 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dla przykładu:

Jeśli podatnik posiada dom o powierzchni 150 m2, a 30 m2 z tej powierzchni zagospodarował na sklep, może skorzystać z ulgi, ponieważ lokal użytkowy zajmuje 25% powierzchni całkowitej budynku. Jeśli ten sam podatnik posiada wiele nieruchomości, to wówczas limit dla danej osoby jest łączny i osoba może odliczyć maksymalnie 53 tys. zł. Limit ustawowy nie jest bowiem związany z konkretną inwestycją, ale z konkretnym podatnikiem. W przypadku małżonków posiadających nieruchomości objęte współwłasnością łączną – każda z osób może odliczyć maksymalnie po 53 tys. zł, a więc limit zwiększa się podwójnie w porównaniu do limitu dla jednego podatnika.

Wypełnienie w PIT – Ulga termomodernizacyjna

Niezbędne będzie tu wypełnienie PIT/O. Załącznik PIT/O nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, ale należy go złożyć wraz z drukiem PIT. Podatnicy powinni pamiętać, że formularz PIT/O można złożyć wraz z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Dla ułatwienia odliczenia ulgi nowa wersja PIT/O ma wiersz pt. „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, gdzie można wpisać kwotę w wysokości do 53 tys. zł z okresu maksymalnie 3 lat liczonych od końca roku, w którym podatnik rozpoczął inwestycję termomodernizacyjną.

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie w ramach PIT-36 albo PIT-37, wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Jeśli rozliczają się osobno, każdy z małżonków wypełnia załącznik dla samego siebie w odrębnej deklaracji. Kwota odliczenia powinna znaleźć pokrycie w rocznym dochodzie każdego podatnika. Jeśli dojdzie do sytuacji odmiennej, czyli dochód jest niższy niż wydatki, można ją odliczyć w kolejnych latach, chociaż nie dłużej niż przez 6 lat od roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dla przykładu:

Jeśli podatnik poniósł w 2019 roku koszty na zakup instalacji fotowoltaicznej w wysokości 35 tys. zł, a jego dochody wyniosły 30 tys. zł, zaś resztę sfinansował oszczędnościami, to w formularzu PIT za 2019 rok może odliczyć maksymalnie 30 tys. zł, a  pozostałą resztę  odliczy w formularzach PIT w kolejnych maksymalnie 6 latach.

Warunki odliczenia ulgi termomodernizacyjnej

Istnieją następujące warunki odliczenia ulgi termomodernizacyjnej:

  • Rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Kupowanie towarów i usług zgodnie z wykazem regulowanym na mocy rozporządzenia;
  • Kupowanie wyłącznie u podatników zarejestrowanych jako płatnicy VAT, zaś w rozliczeniu przedstawianie faktur opłaconych osobiści.
  • Odliczanie wydatków na bieżąco, tj. osobno w przypadku każdego roku kalendarzowego w PIT.
  • Ukończenie realizowanej inwestycji maksymalnie w ciągu 3 lat, które należy liczyć od dnia pierwszego poniesionego wydatku.
  • Rozliczanie wyłącznie realnie poniesionych wydatków (nie można na przykład odliczyć kosztów dofinansowania uzyskanego z NFOŚiGW, jak choćby kosztów skorzystania z programu „Mój Prąd”).

Co możesz odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

W uldze można odliczyć konkretne działania i typy produktów, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wyliczono tam 15 typów materiałów budowlanych i urządzeń oraz 16 rodzajów usług.

Comments are closed.